Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

 Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας (Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, Εθνικής Αντίστασης 42) στις 05 Μαρτίου 2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, θα διεξαχθεί, σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2012 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87, 07-06-2010) σε συνδύασμό με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4279/2014(ΦΕΚ 158/08.08.2014 τεύχος Ά)

1ον) Η εκλογή των μελών του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου
2ον) Η  εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής 
3ον) Η εκλογή των μελών της επιτροπής Ποιότητας Ζωής
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: