Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

TAKTΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  θα γίνειστο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας, ( Εθνικής Αντίστασης 42),στις 13 Ιουνίου 2018 ημέρα Tετάρτη και ώρα 14:00 για συζήτηση και λήψη απόφασης σε ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Α. Την αποδοχή μεταβίβασης της αρμοδιότητας για την υλοποίηση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεχειρισμού, Τηλελέγχου και Παρακολούθησης Διαρροών του πόσιμου νερού στις ΔΕ Αντιγονιδών, Μελίκης και Πλατέως» από τη ΔΕΥΑ Αλεξάνδρειας,
Β. Τη σύναψη ή μη Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 για την
ως άνω προμήθεια και την έγκριση του συνημμένου Σχεδίου,
Γ. Την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης»,
Δ. Την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου και την έγκριση της με αρ. 67/2016 μελέτης,
Ε. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή τόσο της προγραμματικής σύμβασης όσο και της αίτησης χρηματοδότησης καθώς και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου και
ΣΤ. Τον ορισμό δύο εκπρόσωπων του Δήμου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: