Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2019

Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την 26η /2/ 2019

Δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
1.Λήψη απόφασης για αποδοχή ή μη της γνωμοδότησης δικηγόρου (αφορά την με αριθμό 285/ΕΜ/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέροιας β) τον ορισμό δικηγόρου για τις περαιτέρω ενέργειες (εφόσον απαιτηθεί).
2.Λήψη απόφασης για την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για το Δήμο Αλεξάνδρειας και τα Νομικά πρόσωπα αυτού».
3.Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση του ενδίκου μέσου: α)της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της ΥΑ αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΓΚ/ 24-01-2019 (ΦΕΚ Β’ 104) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, β)της αιτήσεως αναστολής εκτελέσεως ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής, ώστε να ανασταλεί η άμεση εκτέλεση της ως άνω Υπουργικής Αποφάσεως.

Δεν υπάρχουν σχόλια: