Ο άνθρωπος κάποτε σκοντάφτει πάνω στην αλήθεια… αλλά σηκώνεται και συνεχίζει το δρόμο του.

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2015

Αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης έως και 17 χρόνια, αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας

Την οριστική αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από 6 μήνες έως 17 χρόνια, αποφάσισε το υπουργείο Εργασίας, την οποία έχει στείλει ήδη προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας, αναφέρει:
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις της περίπτωσης 6, της υποπαραγράφου Ε3, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (ΦΕΚ 94, Α΄).
2.Τις διατάξεις των άρθρων 48, 51, 52 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. 98, Α΄).

3. Τις διατάξεις του π.δ. 113/2014 (Φ.Ε.Κ. 180, Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: