Ο χωρίς σκέψη σεβασμός προς την εξουσία είναι ο μεγαλύτερος εχθρός της αλήθειας...

Albert Einstein

Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017

Υλοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων .

Υφιστάμενη κατάσταση και προοπτικές στην Ελλάδα
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ *(περίληψη εισήγησης)
Εισηγητής: Ουρσουζίδης Ν. Γιώργος στην ΕΙΔΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
1η Ενότητα: Παράμετροι για την υλοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης στερεών Αποβλήτων (ΣΔΑ)
Τι ορίζουμε ως Στερεά Απόβλητα
Στερεά απόβλητα είναι τα στερεά και ηµιστερεά υλικά, που δεν έχουν επαρκή αξία ή χρησιμότητα για τον κάτοχό τους, ώστε να μεριμνά για τη διατήρησή τους. Τα υλικά αυτά, ανακύπτουν ως υπολείμματα δραστηριοτήτων νοικοκυριών, εμπορικών/βιομηχανικών εγκαταστάσεων και γεωργικών/εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: